Bloc de notes col.lectiu (Collective Notebook)

El Bloc de notes col·lectiu és una tècnica de creativitat, variant del Brainstorming, en la qual l’estímul mutu per a la generació d’idees es produeix sense la presència simultània dels participants.

John Haefele, va escriure fa anys sobre aquest procediment que consisteix en el següent: a cada membre d’un equip de persones a les que s’ha encomanat donar idees per resoldre un problema, se li proporcionarà un bloc que conté:

  • La definició, les dades i la informació que s’estimi necessària sobre el problema en qüestió.
  • Unes instruccions per aplicar aquesta tècnica de generació d’idees.

Durant un mes, cada dia els participants han d’escriure en el seu bloc almenys una idea referida a la solució del problema. Fer-ho amb perseverança durant un mes requereix una bona dosi d’auto-disciplina que, junt amb la maduració natural de l’assumpte en l’esmentat període, són les dues claus d’aquest mètode.

En acabar el mes, cada participant analitzarà les idees del seu propi bloc i seleccionarà la que li sembli millor o proposarà unes orientacions sobre la via de resolució que estimi més convenient.

Tots els blocs es lliuraran a un coordinador, que prepararà un informe recollint els resultats obtinguts, que es distribuirà a cada participant, procedint després a avaluar i seleccionar la millor idea de les proposades.

Una variant lògica i informatitzada d’aquest mètode consisteix en informatitzar els blocs de notes i permetre o no (segons s’estimi convenient) que aquests estiguin accessibles als altres participants.

Bibliografia