Atributs (Llista d’atributs)

La Llista d’atributs és una Tècnica de creativitat creada per Robert P. Crawford el 1954, que persegueix la generació d’idees creatives amb l’objectiu de modificar i millorar qualsevol producte, servei o procés.

Mitjançant aquest mètode s’identifiquen els atributs d’un producte, servei o procés, amb la finalitat de considerar-los cadascun com una font de modificació i perfeccionament. Es poden fer llistes de característiques físiques, usos, sinònims, antònims, parts, connotacions, etc. Els atributs poden ser molt nombrosos fins a fer difícil el seu tractament, el que obliga a reduir el seu nombre. Per això, el mètode distingeix els atributs essencials de la resta, per quedar-se només amb els primers.

Descripció de la tècnica Llista d’atributs

En general, el procediment consisteix en:

 1. Identificar el producte, servei o procés a millorar o el problema a resoldre.
 2. Analitzar-lo i fer una llista de tanta atributs com sigui possible
 3. Agafar cada atribut i pensar en la forma de canviar-lo o millorar-lo. Per a cada atribut es podria fer un Scamper.

L’eficàcia de la tècnica es fa més patent en aquells problemes susceptibles de ser descomposats en atributs concrets i definits. Si parlem d’un producte envasat, podríem considerar els atributs: forma, color, sistema de tancament, material, ilustració, text, etc. En canvi, quan es tracta de millorar processos, resulta més difícil identificar els atributs, tot i que el mètode és aplicable.

Procediment per a la millora d’un producte

En el cas concret de millorar un producte, el procediment (VD A. Muñoz) es pot concretar en:

 1. Elecció del producte.
 2. Identificació dels seus components físics.
 3. Descripció de les funcions de cada element, en termes d’atributs.
 4. Anàlisi dels atributs, amb la finalitat de decidir quins són essencials i quins accessoris.
 5. Selecció dels atributs essencials.
 6. Identificació i selecció dels atributs essencials susceptibles de ser millorats. Alguns pot ser que els considerem com a definitivament bons, mentre que altres pensem que són clarament millorables. L’atenció se centra sobre aquests darrers.
 7. Estudi de totes les possibles modificacions d’aquests atributs, de manera que en resulti una millora del producte. La millora pot suposar el canviar un atribut per un altre. S’ha de realitzar una anàlisi sistemàtica de totes les oportunitats de millora de cada atribut, provant totes les idees que ens semblin adients, fins que no quedi cap possibilitat per tractar. És la fase eminentment creativa, on cal usar la imaginació a fons.
 8. Estudi de totes les possibilitats de l’objecte com a conseqüència de la substitució dels atributs.
 9. Selecció de l’objecte nou, fruit de totes les modificacions dels atributs.

El fet pràctic de centrar-se en els atributs essencials, entranya un perill: a vegades un atribut aparentment trivial pot ser clau d’un canvi radical en el producte. Cal tenir-ho en compte.

La Llista d’atributs és un bon punt de partida pels mètodes analitico-combinatoris, tals com la Anàlisi Morfològica i la Matriu del descobriment.

Punts forts

 • És una tècnica eficaç.
 • És el punt de partida d’altres mètodes.
 • No cal tenir gaire preparació per usar-lo.
 • És molt pràctic en la millora de productes.

Punts febles

 • La identificació d’atributs en processos complexos exigeix un considerable esforç d’anàlisi.
 • L’anàlisi sistemàtica de totes les possibilitat de cada un dels atributs acostuma a consumir molt temps.

Llistes ja fetes

Per facilitar la feina de llistar atributs, existeixen llistes ja fetes. Més avall en presentem un parell d’exemples. No obstant és millor fer sempre primer la nostra llista sobre el problema concret i, després, usar aquestes llistes per contrastar-la amb la nostra i, si cal, ampliar-la.

Llista d’atributs nº 1 (© Axon)

Alçada
Amplària
Color
Components
Data
Distancia
Durada
Estructura Estat
Estatus
Fet de…
Fiabilitat
Finalitat
Flexibilitat
Fondària
Forma
Fortalesa
Freqüència
Identificador
Importància
Lloc
Mida
Origen
Pes
Posició
Propietari
Quantitat
Quantitat
Semblant a…
Temps
Textura
Tipus
Velocitat
Volum

Llista d’atributs nº 2 (© M.Michalko)

Descriptius Substancia
Estructura
Color
Forma
Textura
So
Sabor
Olor
Espai
Densitat
De procés Marketing
Fabricació
Venda
Funció
Temps
Socials Responsabilitats
Política
Tabús
De preu Cost pel fabricant
Cost pel majorista
Cost pel detallista
Cost pel consumidor

Bibliografia

© Recopilació: Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum