Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades: Denominació Social: INNOVAFORUM, Domicili: Plaça Sant Joan, 11 08202 Sabadell, correu electrònic admin@innovaforum.com.

1.- OBJECTE

INNOVAFORUM (en endavant també el Prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús dels llocs web www.innovaforum.com i www.innovaforum.com (per referir-se a ambdós en endavant el web), amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa el Reglament General de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679) i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’’accés i ús del lloc web.

A través del web, INNOVAFORUM facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’Usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a Usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del Prestador.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part d’INNOVAFORUM té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel Prestador o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés al web no suposa, en cap manera, l’inici d’una relació comercial amb INNOVAFORUM. D’aquesta forma, l’Usuari es compromet a usar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tanmateix, INNOVAFORUM condiciona l’ús d’alguns dels serveis al fet de complimentar prèviament el corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’ autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a INNOVAFORUM permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloqueigs, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Prestador.

 En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del Prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

INNOVAFORUM no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels Usuaris en el lloc web.

El Prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del Prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es re-dirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, INNOVAFORUM no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el Prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el Prestador es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.

Així mateix, l’Usuari pot trobar dins d’aquest lloc web pàgines, promocions i programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels Usuaris per establir perfils. Aquesta informació és anònima i no s’identifica a l’Usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en els esmentats llocs i no estarà subjecta a la política de privacitat d’INNOVAFORUM, pel que recomanem àmpliament als Usuaris revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web d’INNOVAFORUM haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’INNOVAFORUM. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre INNOVAFORUM i el propietari del lloc en que s’estableixi l’enllaç ni l’acceptació o aprovació per part d’INNOVAFORUM dels seus continguts o serveis.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7.- XARXES SOCIALS

Li informem que INNOVAFORUM pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els Usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del Prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’Usuari. INNOVAFORUM tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-li de les activitats, productes o serveis del Prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptivament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptivament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres Usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que INNOVAFORUM consideri no apropiat.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, INNOVAFORUM es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics i material audiovisual són propietat del Prestador, excepte quan s’indica altrament de forma explícita. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà, requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del Prestador o del seu propietari legal. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Prestador o el seu serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics i material audiovisual aliens al Prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos.

El Prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del Prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.