Tècniques de creativitat: la clau per ser més creatiu

En aquesta secció trobaràs un inventari de tècniques de creativitat, des de les més conegudes com el Brainstorming, amb totes les seves variants, fins a altres menys habituals. Detallem també els criteris que hem adoptat per fer la recopilació.

Tècniques de creativitat
Tècniques de creativitat

Tècniques de creativitat – Inventari

Us presentem un inventari de tècniques de creativitat, probablement el més exhaustiu en català. Esperem que us sigui útil.

Si voleu entendre els criteris seguits per elaborar-la, llegiu els paràgrafs següents.

Diferenciació entre tècniques i mètodes creatius

Molts textos no delimiten exactament ambdós conceptes. És normal referir-se a ells de manera indistinta. Alfredo Muñoz Adánez al seu llibre “Métodos creativos para organizaciones” en fa un ús diferenciat, entenent per mètode creatiu un sistema coherent de coneixements que permet afrontar un problema nou, i per tècniques creatives les eines utilitzades pel mètode per a resoldre el problema.

  • El mètode és el marc en el que operen les tècniques. Cada tècnica suposa generalment un procés per al seu ús.
  • El mètode implica unes condicions i un procés, del que les tècniques en formen part.
  • Es podria dir que el mètode és una eina global mentre que la tècnica és una eina específica.

Per simplicitat, hem adoptat el criteri d’utilitzar la paraula tècnica per referir-nos indistintament a mètodes i tècniques, en espera de si, en el futur, podem fer una elaboració més refinada.

Diferenciació entre tècniques i elements creatius

Entenem per tècnica una sèrie de passos que poden ser seguits de manera metòdica i repetitiva, per intentar la troballa creativa. Si la tècnica només tingués un sol pas, estaríem parlant d’un element. Una tècnica pot utilitzar diversos elements, de la mateixa manera que en un muntatge mecànic s’utilitzen diversos tipus d’eines. D’altra banda, un mateix element pot ser usat per diverses tècniques en algun dels seus passos.

En aquest punt no hem adoptat un criteri clar. La nostra tendència seria fer, més endavant, un inventari a part i detallat dels elements que poden ser usats en diverses tècniques.

Tècniques de creativitat: diversitat de  noms i descripcions.
Tècniques: diversitat de noms i descripcions

Nom i descripció de les tècniques de creativitat

Una mateixa tècnica pot tenir diversos noms i, en funció de la font de la que s’extregui, tenir descripcions diferents, fins al punt de no ser fàcil establir si és o no és la mateixa.

Quan ens ha semblat que les diferències en denominació i descripció aportaven matisos prou significatius com per ser útils, les hem tractat com a tècniques a part. Quan és possible, indiquem les diferents denominacions que hem trobat per a una mateixa tècnica en diferents idiomes.

Tècniques estrictament creatives o tècniques que ajuden el pensament en algun sentit

Hi ha tècniques de creativitat que estan clarament orientades a la producció de noves idees, com el cas del Brainstorming i tècniques que senzillament ajuden al pensament i que, ocasionalment, poden ser font de noves idees, com pot ser el cas de les Llistes o els Mapes Mentals.

Pensant que fent una selecció estricta podríem deixar fora eines útils, hem decidit incloure-les totes sense diferenciació.

Tècniques de l’hemisferi dret del cervell i tècniques de l’hemisferi esquerre

L’hemisferi esquerre del cervell és el del pensament estructurat i lògic, mentre que el dret és l’imaginatiu. Les tècniques de creativitat de l’hemisferi esquerre són metòdiques, detallades i moltes vegades exhaustives. Les de l’hemisferi dret intenten crear una atmosfera que afavoreixi l’aparició de la inspiració i, normalment, no semblen “tècniques” en el sentit clàssic del mot.

Creiem que en l’acte creatiu normalment hi concorren els dos hemisferis i que l’Eureka! es produeix en un moment en que es comuniquen. No obstant, reconeixem que en la nostra recopilació hi ha una majoria de tècniques d’hemisferi esquerre, biaix que esperem anar corregint.

© Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum