Transferència Conceptual (de conceptes)

Transferència conceptual és una Tècnica de creativitat sintetitzada i formalitzada per innovaforum a partir del principi de Forçar connexions. Es basa en fer una anàlisi dels conceptes involucrats en un objecte, fet o situació, per extreure’ls i transferir-los a un altre objecte, fet o situació amb finalitats de disseny, variació o simplement per assolir una visió més profunda, diversa i rica.

Procediment de Transferència Conceptual

El mètode consisteix en:

 1. Definir l’objectiu del nostre treball.
  • Tant podem estar parlant de crear un nou producte, analitzar una situació, buscar alternatives a uns fets, resoldre un problema, etc.

 2. Escollir l’element que ha d’aportar els conceptes.
  • És interessant que sigui un element conceptualment ric.

 3. Analitzar-lo i extreure’n els conceptes.
  • És important que siguin conceptes, més conceptuals que no pas atributs de forma, color, funcionals, etc. Una abstracció més elevada requereix més esforç però també té més aplicabilitat i dona una visió més àmplia.
  • És important també no quedar-se en els primers conceptes més evidents, sinó fixar-se un mínim d’uns 7 conceptes a extreure, per forçar la percepció i veure més enllà del que és obvi. El nombre de conceptes a extreure també pot venir limitat pel temps disponible.
  • Cal anotar-los no només amb la paraula que defineix el concepte sinó també amb les impressions, els adjectius que inspira, la sensació que provoca, de manera que el concepte sigui gràvid de significats. És bo anotar expressions tal com es perceben, encara que estiguin mal construïdes o siguin incompletes. No convé tancar el concepte en un mot sinó donar-li amplària, que respiri.

 4. Transferència conceptual.
  • Es tracta d’aplicar els conceptes extrets al nostre objectiu. Aquesta part requereix un esforç de des-abstracció (concreció) dels conceptes en coses, fets o atributs concrets. És freqüent que en una primera passada només descobrim realitats existents en altres entorns que potser no se’ns hauria acudit aplicar al nostre cas concret.
  • Aquest pas ha de portar a l’ampliació de la nostra percepció sobre el nostre objectiu, tant per conèixer-ne les realitats com les possibilitats. És interessant prendre notes de les reflexions que fem, per revisar-les durant el pas següent.

 5. Incubació
  • L’ampliació de la percepció és una descoberta gradual. Comença amb el trencament d’un bloqueig mental que es va desfent totalment dels seus lligams o d’una percepció limitada que es va ampliant.
  • En aquesta fase convé la re-lectura de les notes preses en l’extracció, que amb tota la seva càrrega perceptual poden reforçar els processos de trencament o ampliació descrits.
  • En el mateix lloc on hàgim anotat els conceptes podem anotar-hi les noves percepcions que anem tenint.

 6. Concreció
  • Passat un temps adient, es fa una sessió expressament dedicada a la concreció de les percepcions. El resultat ha de ser una definició clara, concisa i concreta de com assolirem el nostre objectiu, exposada per escrit com si l’haguéssim de presentar a un tercer en acabar la sessió.
  • La importància d’aquest esforç deliberat rau en que ens obliga a posar en joc totes les noves percepcions que hem anat adquirint per expressar-ne un resultat concret. No cal amoïnar-se per la perfecció del resultat. Pot ser la base per a successives etapes de refinament.
  • El punt clau en aquesta fase és si s’assoleix o no el que en diríem la “llavor” del nostre objectiu. Aquesta llavor pot ser la idea diferenciadora del nou producte que estem dissenyant, la pista per a la resolució d’un conflicte, la manera d’evitar una dificultat.

En la seva gestió

Pel seu nivell conceptual és una tècnica pensada per a ser usada individualment o en grups reduïts, ja que exigeix dels participants capacitat d’abstracció.

No és una tècnica de la que s’hagi d’esperar gran quantitat d’idees ni resultats concrets immediats. És més aviat una tècnica prospectiva de la que cal esperar que produeixi una ampliació de la percepció i adobi el terreny per a l’aparició posterior d’idees creatives, passat el període d’incubació.

Un dels aspectes positius d’aquesta tècnica és que tot i que no s’assoleixi l’objectiu prefixat suposa un exercici d’abstracció i concreció i una ampliació de la percepció que queda en nosaltres i que inconscientment usarem en el futur en nous reptes que se’ns plantegin.

© Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum