Circulació d’idees: generar idees amb un grup dispers

Aquesta tècnica és una variació del Brainwriting, que es pot usar quan el grup no està reunit en un mateix lloc físic.

Les idees s’escriuen i s’envien als altres membres del grup, que les utilitzen com a trampolí per a generar-se de noves i, així, successivament.

Una aplicació interessant és practicar-la utilitzant el correu electrònic, com a mitjà per fer circular les idees.

Una tècnica semblant, però més estructurada i per practicar quan el grup està reunit en un mateix lloc és el Mètode 635.

Bibliografia