Política de privacitat

Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat d’INNOVAFORUM d’ara en endavant també “el Prestador”, amb domicili a Plaça Sant Joan, 11, 08202 Sabadell, NIF 39032438N, i correu electrònic admin@innovaforum.com 

INNOVAFORUM, com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (que desenvolupa la LOPD), per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, INNOVAFORUM us informa que les dades que voluntàriament ens esteu facilitant s’incorporaran als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web. Les operacions previstes per dur a terme els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari; dur a terme les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies d’INNOVAFORUM ressenyades pel present avís legal i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

El Prestador, mitjançant un asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, us informa de la obligatorietat d’emplenar les dades necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a INNOVAFORUM perquè pugui tractar les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-vos a Plaça Sant Joan, 11, 08202, Sabadell, enviant un correu electrònic a admin@innovaforum.com, indicant com a assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com ho indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació amb la protecció de les vostres dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

INNOVAFORUM no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer se n’informaria prèviament l’usuari i se li sol·licitaria el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat – en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari -, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o pèrdua de les dades, a fi de procurar el nivell de seguretat corresponent dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part d’INNOVAFORUM en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de protecció de dades personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb INNOVAFORUM, autoritzeu expressament la utilització de les vostres dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent el correu electrònic). Podeu anul·lar aquesta autorització quan ho vulgueu, dirigint-vos a INNOVAFORUM, a través dels mitjans establerts.

A través d’aquesta Política de privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’INNOVAFORUM, incloses les dels menors, en el cas de les quals, per obtenir-les, ‘comptat amb el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres dels quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels seus drets, i sempre amb el requeriment previ formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remeti a INNOVAFORUM, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

INNOVAFORUM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el web, i pot, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

INNOVAFORUM no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en els webs de tercers als quals es pugui accedir pels links o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Prestador.

La presència de links o enllaços només té finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació ni reconeixement sobre els llocs.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG I/O  BUTLLETINS DE NOVETATS D’INNOVAFORUM

En el cas que l’usuari es subscrigui al Blog i/o Butlletins de novetats, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al Blog informatiu i/o Butlletins de novetats amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir-ne el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, li informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoc de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum on line.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. La única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

INNOVAFORUM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, INNOVAFORUM no duu a terme pràctiques de spam (correu brossa), per tant, no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre INNOVAFORUM i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles, a les quals se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.